دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

موفقیت یک مؤسسه آموزشی را می توان با تعداد قبول شدگان آن مؤسسه و رتبه های برتر آن سنجید. کسب رتبه های برتر توسط دانش پذیران مقطع کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی گروه آموزشی استاد محمدی سند زرین و افتخارآفرینی در به ثمر نشستن تلاشهای اساتید مؤسسه می باشد.

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی  ورود به سامانه