دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

​نکات کلیدی درس روانشناسی سلامت ویژه کنکور دکتری روانشناسی _ بخش اول

 

نکات کلیدی درس روانشناسی سلامت

"ویژه کنکور دکتری روانشناسی سلامت"

(بخش اول)

نظریه کنترل دروازه درد:

  • این نظریه اختصاصی بودن انتقال درد و اهمیت طرح‌یابی و تجمع تکانه‌ها را می‌پذیرد.
  • نشانگان انطباق عمومی: پاسخهای ارائه شده در برابر محرک‌های تنش‌زا به سه مرحله تقسیم می‌شود: هشدار، مقاومت، فرسودگی
  • الگوی سه بعدی تحولی تیجسون: به نظر تیجسون آزادی انسان نه یک ودیعه بلکه یک احتمال یا امکان است. آزادی انسان به صورت تابعی از فرایند رشد و نمو صورت می‌گیرد.
  • نظریه جبرگرایی افراطی: رفتار آدمی کاملاً به وسیله عوامل مختلف و گوناگون تعیین می‌شوند و مفاهیمی از قبیل آزادی و اراده بی معناست: اسپینوزا و فروید، اسکینر
  • جبرگرایی میانه‌رو: رفتار آدمی، رفتاری از پیش تعیین شده است.
    هابز، لاک، هیوم ------->  هب
ورود به سامانه