دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی، علم مطالعه ی رفتار و فرآیندهای ذهن انسان بر اساس روش علمی و از شاخه‌های تحصیلی علوم انسانی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی، با مفاهیمی نظیر سلامت، رشد، رفتارهای اجتماعی و … را شامل می شود.

روانشناسی شامل گرایش های روانشناسی سلامت، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی و .. می باشد.

روانشناسی

ورود به سامانه