دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد

 

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی تربیتی

«دانشگاه آزاد»

نام درس

ضرایب

منابع

یادگیری

4

 • نظریه های یادگیری – دکتر سیف (1)
 • روانشناسی یادگیری – پروین کدیور (2)
 • روانشناسی یادگیری – دکتر درتاج (3)
 • جزوه استاد محمدی مؤسسه ماهان و نگاره (4)

سنجش و اندازه گیری

4

 • سنجش و اندازه گیری در پیشرفت تحصیلی – دکتر سیف

آمار و روش تحقیق

4

 • احتمالات و آمار کاربردی - دکتر علی دلاور (1)
 • روش تحقیق در علوم رفتاری – دکتر سرمد (2)
 • روش های آماری در علوم رفتاری – دکتر پاشا شریفی (3)
 • جزوه استاد حبیبی – موسسه نگاره و ندا (4)

روانشناسی تربیتی

4

زبان عمومی

1

 •  دکتر رضا خیر آبادی انتشارات فرهنگ(1) (کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز)

انگیزش

4

 • انگیزش و هیجان – مارشال ریو – سید محمدی (1)
 • انگیزش و هیجان – دکتر خداپناهی – (2)

استعداد تحصیلی

1

استعداد تحصیلی محمد وکیلی – هادی مسیح خواه انتشارات فرهنگ

 
 

منابع ارایه شده برای هر درس، به ترتیب اولویت می باشد (شماره های مشخص شده در مقابل هر منبع ترتیب اولویت می باشد)
ورود به سامانه