دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری مجموعه روانشناسی (سلامت، بالینی و عمومی) 99 - منابع کنکور دکتری روانشناسی - منابع دکتری روانشناسی

منابع دکتری مجموعه روانشناسی (سلامت، بالینی و عمومی) 99

منابع

ضرایب

نام درس

 • کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز، دکتر رضا خیرآبادی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
 • لغات 504 و تافل
 • کتاب زبان زیر ذره بین
 • جزوه طلایی زبان عمومی نگاره برگرفته از منابع فوق (تألیف دکتر قاسمی)

1

زبان عمومی

 • استعداد تحصیلی، محمد وکیلی و هادی مسیح خواه، انتشارات کتابخانه فرهنگ
 • جزوه طلایی استعداد تحصیلی نگاره برگرفته از منابع فوق (تألیف گروه آموزشی دکتر محمدی)

1

استعداد تحصیلی

 • آمار و روش تحقیق دکتر علی دلاور
 • تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی فرگوسن
 • روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد
 • استنباط آماری در پژوهش رفتاری دکتر هومن
 • روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی بورگ و گال
 • جزوه طلایی آمار و روش تحقیق نگاره برگرفته از منابع فوق (تألیف دکتر حبیبی)

4

آمار و روش تحقیق

 • نظریه های رشد ویلیام کرین ترجمۀ خویی نژاد
 • روانشناسی ژنتیک دکتر منصور دوجلدی
 • روانشناسی رشد دوجلدی لورابرک ترجمۀ سیدمحمدی
 • مفاهیم اساسی در روانشناسی رشد تألیف علیرضا محمدی برگرفته از منابع فوق، انتشارات کتابخانه فرهنگ
 • جزوه طلایی روانشناسی رشد نگاره برگرفته از منابع فوق (تألیف دکتر محمدی)

4

روانشناسی رشد

 • خلاصۀ روانپزشکی کاپلان و سادوک ترجمۀ فرزین رضاعی سه جلدی
 • آسیب شناسی روانی دکتر گنجی DSM-5 دو جلدی، انتشارات ساوالان
 • آسیب شناسی روانی هالجین DSM-5 دو جلدی
 • آسیب شناسی روانی بارلو DSM-5 ترجمۀ مهرداد فیروزبخت
 • روانشناسی مرضی کودک دکتر دادستان
 • آسیب شناسی روانی تألیف علیرضا محمدی و ارمغان دماوندیان برگرفته از منابع فوق، انتشارات کتابخانه فرهنگ
 • جزوه طلایی آسیب شناسی روانی نگاره برگرفته از منابع فوق (تألیف دکتر پیری)

4

آسیب شناسی روانی

 • نظریه های شخصیت فیست، ترجمۀ سیدمحمدی
 • نظریه های شخصیت شولتز، ترجمۀ سیدمحمدی
 • روانشناسی شخصیت پروین کدیور
 • روانشناسی شخصیت دکتر گنجی
 • نظریه های شخصیت تألیف علیرضا محمدی برگرفته از منابع فوق، انتشارات کتابخانه فرهنگ
 • جزوه طلایی روانشناسی شخصیت نگاره برگرفته از منابع فوق (تألیف دکتر محمدی)

4

روانشناسی شخصیت

 • نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی دکتر خداپناهی
 • مقدمات نوروسایکولوژی داوود معظمی
 • مبانی نوروسایکولوژی انسان دکتر علیپور
 • روانشناسی فیزیولوژی کارلسون
 • روانشناسی فیزیولوژیک دکتر خداپناهی
 • جزوه طلایی نوروسایکولوژی نگاره برگرفته از منابع فوق (تألیف دکتر پیری)

4

نوروسایکولوژی

 

ورود به سامانه