دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد

منابع و ضرایب کنکور دکتری راهنمایی و مشاوره

«دانشگاه آزاد»

*هر ساله با توجه به متغیر بودن ضرایب و تعداد سوالات دروس دکتری رشته راهنمایی و مشاوره در ادوار مختلف، ضریب و تعداد سوالات هر درس به طور مشخص قابل ذکر نمی باشد. 

نام درس

منابع

زبان تخصصی

-  متون تخصصی روان شناسی. لیندا لیل. ترجمه گنجی.

-  انگلیسی برای دانشجویان رشته مشاوره. منصور کوشا.

آمار و روشهای تحقیق

-  آمار و احتمالات کاربردی. دکتر دلاور .

-  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. دکتر دلاور.

-  روش های تحقیق جلد ۱و۲ بورگ و گال. ترجمه دکتر نصر و همکاران.

- روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. جلد 1و2 دکتر بیابانگرد (سعدی پور)

-شرکت در کلاس آمار استاد حبیبی

نظریه های مشاوره خانواده

-  مشاوره خانواده ادی استریت ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا(نشر فراروان)

- خانواده درمانی. دوئرتی و مک دانیل. ترجمه نیلوفری

-خانواده درمانی. گلدنبرگ. ترجمه نقشبندی و همکاران

- نظریه ها و فنون خانواده درمانی. حسینی بیرجندی.

-خانواده درمانی گلادینگ ترجمه مصطفی تبریزی

نظریه های مشاوره و روان درمانی

- نظریه های روان درمانی و مشاوره. شارف. ترجمه فیروزبخت.

-  نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. کُری. ترجمه سیدمحمدی .

-  نظریه های روان درمانی و مشاوره. کارول شاو آستاد. ترجمه فیروزبخت.

-  نظریه های مشاوره و روان درمانی. شفیع آبادی و ناصری.

نظریه ها مشاوره گروهی

-  پویایی گروه و مشاوره گروهی. شفیع آبادی.

-  گروه درمانی. کری. ترجمه نقشبندی و همکاران

-نظریه ها و روش های مشاوره گروهی.جرالد کری.ترجمه عسگری

 

نظریه های مشاوره شغلی و تحصیلی

- راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی. شفیع آبادی.

- راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. شفیع آبادی.

- مشاوره مسیر شغلی. یوسفی و عابدی.

 
ورود به سامانه