دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

جدول امتیازات پژوهشی در مصاحبه دکتری روانشناسی (حداکثر 40 امتیاز)

 

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1- مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

2- گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران

3- برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر

 

22 امتیاز

- به هر مقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

- گواهی ثبت اختراع بین­المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

- برگزیدگان داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز

2

مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

6 امتیاز

هر مقاله تا 2 امتیاز مطابق با آیین نامه ارتقاء

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس­های معتبر (داخلی یا خارجی)

4 امتیاز

خارجی تا 2 و داخلی تا 1 امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4 امتیاز

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4 امتیاز

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

 

جمع کل

40 امتیاز

 

 
ورود به سامانه