دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

جدول محاسبه امتیازات آموزشی در مصاحبه دکتری روانشناسی

جدول محاسبه امتیازات آموزشی در مصاحبه دکتری

(حداکثر 30 امتیاز)

                 نوع فعالیت      

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

6- معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

تا 6 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

7- معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

تا 5 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

8- طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

9- طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 امتیاز

طبق نظریه کمیته مصاحبه کننده

10- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5 امتیاز

رتبه 1 تا 3 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9 3 امتیاز، رتبه 10 تا 12 2 امتیاز، رتبه 13 تا 15 1 امتیاز

11- مدرک زبان معتبر

8 امتیاز

طبق جدول مرتبط با زبان

جمع

30 امتیاز

 

 
ورود به سامانه