دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ثبت نام کلاس های کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره

گروه آموزشی استاد محمدی

فرم ثبت نام کلاس های کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره

ترم پائیز 96

 

نام
نام خانوادگی
تلفن همراه
آمار و روش تحقیق
استعداد
زبان عمومی
روانشناسی شخصیت
آسیب شناسی روانی
روانشناسی رشد
نوروسایکولوژی
نطریه های روان درمانی
اصول و فنون مشاوره
یادگیری
انگیزش
سنجش و یادگیری
تربیتی
روانشناسی کودکان استثنایی
تصویر فیش واریزی
عدد امنیتی
verification
ورود به سامانه