دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مقالات روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت به توصیف تفاوتهایی می پردازد که مردم را از هم متمایز میکند. همچنین به بررسی فرایندهای موثر بر تعاملات شخص با محیط فیزیکی و جسمانی و اجتماعی می پردازد. یگموند فروید پدر این علم است و بعد از وی نیز یکی از پر چالش ترین شاخه های علم روان شناسی محسوب می شود. مرور مقالات مربوطه به درک بهتر و بیشتر این مباحث کمک می نماید.

ورود به سامانه