دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری روانشناسی سنجش و اندازه‌گیری 99

منابع دکتری روانشناسی  سنجش و اندازه‌گیری 99

آمار و روش تحقیق

1- آمار و روش تحقیق دکتر علی دلاور

2- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی فرگوسن

3- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهر سرمد

4- استنباط آماری در پژوهش رفتاری دکتر هومن

ورود به سامانه