دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی 99

  • منابع دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی 99

آمار و روش تحقیق

1- آمار و روش تحقیق دکتر دلاور

2- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی فرگوسن

3- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهر سرمد

4- استنباط آماری در پژوهش رفتاری دکتر هومن

 

ورود به سامانه