دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری مجموعه روان‌شناسی تربیتی 99

 • منابع دکتری مجموعه روان‌شناسی تربیتی 99

 • آمار و روش تحقیق

  1- آمار و روش تحقیق دکتر علی دلاور

  2- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی فرگوسن

  3- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهر سرمد

  4- استنباط آماری در پژوهش رفتاری دکتر هومن

   

  روان‌شناسی تربیتی

  1- روان‌شناسی پرورش نوین دکتر علی اکبر سیف انتشارات دوران

  2-  روان‌شناسی تربیتی پروین کدیور انتشارات سمت

  3- روان‌شناسی تربیتی اسماعیل بیابانگر انتشارات ویرایش

   

  نظریّه یادگیری

  1- مقدّمه‌ای بر نظریّه‌های یادگیری ، تألیف السون و هرگنهان ترجمه دکتر علی اکبر سیف انتشارات دوران

  2- روان‌شناسی یادگیری ، پروین کدیور

  3- روان‌شناسی یادگیری تألیف فریبرز درتاج،  محمّد حسین خانی

   

  انگیزش

  1- انگیزش در تعلیم و تربیت ( نظریّه، تحقیقات و کاربردها) ، تألیف پینتریچ و شونک، ترجمه مهرناز شهرآرای

  2- انگیزش و هیجان- مارشال ریو ترجمه یحیی سید محمّدی

  3- انگیزش و هیجان- دکتر خداپناهی، انتشارات سمت

   

  سنجش و اندازه‌گیری

  1- اندازه‌گیری – سنجش و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف ، نشر دوران

  2- سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تألیف سخنور فتوحی و ناهید ملک

   

  زبان عمومی

  1- کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز، دکتر رضا خیرآبادی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ

   

  استعداد تحصیلی

  1- استعداد تحصیلی دکتر وکیلی و هادی مسیح خواه ، انتشارات کتابخانه فرهنگ

             

ورود به سامانه