دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری مشاوره 99

  • منابع دکتری مشاوره 99

آمار و روش تحقیق

1- آمار و روش تحقیق دکتر علی دلاور

2- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی فرگوسن

3- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهر سرمد

4- استنباط آماری در پژوهش رفتاری دکتر هومن

 

مبانی و فنون مشاوره

1-  مقدّمات و کاربرد راهنمایی و مشاوره شفیع آبادی

2-  اصول و مبانی مشاوره تألیف گلادینگ ترجمه مهدی گنجی

3-  اخلاق در مشاوره و روان‌شناسی سیمین حسینیان

4-  اصول و مبانی مشاوره شفیع آبادی

5-  راهنمایی و مشاوران تحصیلی شفیع آبادی

6- پویایی گروهی شفیع آبادی

 

 

نظریّه‌های مشاوره و روان درمانی

1- نظریّه‌های مشاوره و روان درمانی شفیع آبادی و ناصری انتشارات دانشگاه تهران

2- نظریّه‌های روان درمانی و مشاوره شارف ترجمه فیروز بخت

3- نظریّه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری ترجمه سید محمّدی، نشر ارسباران

4- نظریّه‌های روان درمانی پروچسکا ترجمه سید محمّدی، انتشارات رشد

 

روان‌شناسی شخصیّت

1- نظریّه‌های شخصیّت شولتز ، ترجمه سید محمّدی

2- نظریّه‌های شخصیّت فیست، ترجمه سید محمّدی

3- نظریّه شخصیّت پروین ، ترجمه پروین کدیور

4- نظریّه‌های شخصیّت دکتر گنجی

 

زبان عمومی

1- کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز، دکتر رضا خیرآبادی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ

 

استعداد تحصیلی

1- استعداد تحصیلی دکتر وکیلی و هادی مسیح خواه ، انتشارات کتابخانه فرهنگ

           

 

رشته‌های مجاز:

علوم تربیتی ( تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها)

روان‌شناسی (تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها)

بهداشت و درمان ( پزشکی عمومی، پرستاری)

مشاوره ( تمامی گرایش‌ها)

سنجش و اندازه گیری

ورود به سامانه