دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان بوشهر _ بوشهر

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان بوشهر:

بوشهر، خیابان سنگی، خیابان جمهوری، رو به روی پل پور درویش، فرعی اول سمت راست، کوچه بهار 1

شماره تماس: 33343473-077

مدیر اجرایی: مهندس فرخیان                        09301224256

مدیر علمی و مشاوره: مهندس آماره                09179294230

ورود به سامانه