دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان خراسان رضوی _ سبزوار

 

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان خراسان رضوی- سبزوار:

سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر اجرایی: مهندس سندگل    09377311826

استان خراسان رضوی _ سبزوار

ورود به سامانه