دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان خوزستان _ اهواز

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان خوزستان-اهواز:

مدیر اجرایی: مهندس کریمی               09169377723

استان خوزستان _ اهواز

ورود به سامانه