دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان خوزستان _ بهبهان

 

آدرس نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان خوزستان- بهبهان:

شماره تماس:                             32224283-074

مدیر اجرایی: مهندس طالبی            09175414724

استان خوزستان _ بهبهان

 

ورود به سامانه