دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان خوزستان_ امیدیه

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان خوزستان- امیدیه:

مدیر اجرایی: مهندس کریمی               09169377723

استان خوزستان_ امیدیه

ورود به سامانه