دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان فارس _ قیر و کارزین و جهرم

 

آدرس نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره در قیر و کارزین و جهرم:

قیر کازرون، رو به روی تامین اجتماعی، دفتر جهان نما

شماره تماس:                          52548018-071

مدیر اجرایی: مهندس صفری        09174456001

استان فارس _ قیر و کارزین و جهرم

ورود به سامانه