دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان فارس _ نی ریز و استهبان

 

آدرس نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان فارس _ نی ریز و استهبان:

نی ریز، خیابان ابوذر، کوچه شماره 15، رو به روی مدرسه علی ابن ابوطالب

شماره تماس:                               53825488-071

مدیر اجرایی: مهندس قره چاهی         09178352675

 

استان فارس _ نی ریز و استهبان

ورود به سامانه