دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان مرکزی

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان مرکزی:

مدیر  اجرائی:

مهنـدس ضرغامی                09039818757

محل آزمون :

حافظیه -بلوار وحدت - خیابان نظامعلی ملکی - مدرسه قیام فرهنگیان

 

 

 

ورود به سامانه