دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان همدان _ رزن

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی نگاره  در استان همدان - رزن:

رزن، 18 متری شهید چمران، اول خیایان هنرستان امام علی، آموزشگاه اندیشه

مدیر اجرائی: دکتر گوهری داناپور        09185085529

 

 

ورود به سامانه