دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تست اضطراب

 

تست اضطراب 

 

 

در تست زیر تعیین کنید در همین لحظه چه احساسی دارید؟!
 

الف) 1 امتیاز        ب) 2 امتیاز         ج) 3 امتیاز        د) 4 امتیاز          ه) 5 امتیاز

 

سوال:

1) به خود مطمئن هستم؟

 

الف) بسیار زیاد ب) زیاد ج) تا حد متوسط د) کمی ه) هرگز

 

 

2) می توانم بر افکار خود تمرکز کنم؟

 

الف) بسیار زیاد ب) زیاد ج) تا حد متوسط د) کمی ه) هرگز

 

3) آرام هستم؟

 

الف) بسیار آرام ب) تا حدود زیادی آرام ج) تا حد متوسط د) کمی آرام ه) هرگز

 

4) عصبی هستم

 

الف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

 

5) ناراحت هستم

 

الف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

 

6) بدنم همواره مرطوب است

 

الف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

 

7) نفسم منظم است

 

الف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

 

8) احساس تنش در معده دارم

 

الف) هرگز ب) بسیار کم ج) تا حد متوسط د) خیلی ه) همیشه

 


حالا امتیاز ها را با هم جمع کرده و روی امتیاز های پایین کلیک کنید؟!


امتیاز بین 32 تا 50

شما به اضطراب شدید مبتلا هستید, به طور حتم باید به روان شناس مراجعه کنید.
 

امتیاز بین 24 تا 31
اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال, می توانید با استفاده از کتابهای اضطراب آن را هم برطرف کنید.

امتیاز کمتر از 24

افراد طبیعی را می رساند که اختلال اضطرابی و مشکل عمده ای ندارند

 

ورود به سامانه