دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور دکتری روانشناسی - کارگاه نکته تست کنکور دکتری روانشناسی

کارگاه رایگان نکته و تست ویژه کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره 

نوروسایکولوژی - آسیب شناسی روانی 

با تدریس دکتر محمدی - دکتر پیری 

شنبه ۱ دی ماه 

رزور 

02122253509

02126407432

02126407431

ورود به سامانه