دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

مطالب مرتبط با کنکور سراسری و آزاد  کارشناسی ارشد روانشناسی (کلیه گرایش ها)

کارشناسی ارشد روانشناسی

ورود به سامانه