دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های نکته و تست دکتری بهمن ماه 95

یکشنبه 07 آذر 1395
1
برنامه کلاس های نکته و تست دکتری بهمن ماه 95

برنامه کلاس‌ های نکته و تست دکتری بهمن ماه 1395 (بالینی – سلامت - عمومی)

 

ردیف

نام درس

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

1

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

پنج شنبه 

21/11/95

 20-10 

کد B: استاد حبیبی

پنج شنبه 

28/11/95

 20-10

کد c: استاد سورانی

سه شنبه

19/11/95

 20-10 

جمعه

22/11/95

 20-10 

2

آسیب شناسی روانی

کد A: استاد محمدی

جمعه 

22/11/95

 20-10 

کد B: استاد محمدی

جمعه 

29/11/95

 20-10 

کد C: استاد پیری  

چهارشنبه 

20/11/95

 20-10 

کد D: استاد محمدی

دو شنبه

18/11/95

 20-10 

3

روانشناسی رشد

کد A: استاد محمدی

پنج شنبه 

21/11/95

 20-10 

کد B: استاد محمدی

پنج شنبه 

28/11/95

 20-10 

کد C: استاد محمدی

شنبه

23/11/95

 20-10 

4

روانشناسی شخصیت

کد A: استاد محمدی

پنج شنبه 

14/11/95

 20-10 

کد B: استاد محمدی

شنبه 

30/11/95

 20-10 

5

نوروسایکولوژی

کد A: استاد پیری

جمعه 

22/11/95

 20-10 

کد B: استاد پیری

جمعه 

29/11/95

 20-10 

6

زبان عمومی

کد A: استاد قاسمی

پنج شنبه 

14/11/95

 20-10 

کد B: استاد نادری

جمعه 

15/11/95

 20-10 

کد C: استاد نیک پور

چهارشنبه 

27/11/95

 20-10 

کد D: استاد نیک پور

پنجشنبه

07/11/95

 20-10 

7

استعداد

کد A: استاد وکیلی

شنبه 

30/11/95

 20-10 

کد B: استاد قوی پنجه

شنبه 

23/11/95

 20-10 

کد C: استاد قوی پنجه

یکشنبه 

01/12/95

 20-10 

 
 

برنامه کلاس‌های نکته و تست دکتری بهمن ماه 95

(روانشناسی تربیتی)

 

ردیف

نام درس

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

1

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

پنج شنبه 

21/11/95

 20-10 

کد B: استاد حبیبی

پنج شنبه 

28/11/95

 20-10 

کد c: استاد سورانی

سه شنبه

19/11/95

 20-10 

جمعه

22/11/95

 20-10 

2

انگیزش

استاد شایسته کیا

پنج شنبه 

21/11/95

 20-10 

3

روانشناسی تربیتی

استاد محمدی

دو شنبه 

25/11/95

 20-10 

4

یادگیری

استاد محمدی

یک شنبه 

24/11/95

 20-10 

5

روان سنجی

استاد شایسته کیا

جمعه

29/11/95

 20-10 

6

زبان عمومی

کد A: استاد قاسمی

پنج شنبه 

14/11/95

 20-10 

کد B: استاد نادری

جمعه 

15/11/95

 20-10 

کد C: استاد نیک پور

چهارشنبه 

27/11/95

 20-10 

کد D: استاد نیک پور

پنجشنبه

07/11/95

20-10

7

استعداد

کد A: استاد وکیلی

شنبه 

30/11/95

 20-10 

کد B: استاد قوی پنجه

شنبه 

23/11/95

 20-10 

کد C: استاد قوی پنجه

یکشنبه 

01/12/95

 20-10 

 

برنامه کلاس‌ های نکته و تست دکتری بهمن ماه 95 (روانشناسی کودکان استثنایی)

 

ردیف

نام درس

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

1

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

پنج شنبه 

21/11/95

 20-10 

کد B: استاد حبیبی

پنج شنبه 

28/11/95

 20-10 

کد c: استاد سورانی

سه شنبه

19/11/95

 20-10 

جمعه

22/11/95

 20-10 

2

آسیب شناسی روانی

کد A: استاد محمدی

جمعه 

22/11/95

 20-10 

کد B: استاد محمدی

جمعه 

29/11/95

 20-10 

کدC: استاد پیری  

چهارشنبه 

20/11/95

 20-10 

کد D: استاد محمدی

پنجشنبه

07/11/95

 20-10 

3

زبان عمومی

کد A: استاد قاسمی

پنج شنبه 

14/11/95

 20-10 

کد B: استاد نادری

جمعه 

15/11/95

 20-10 

کد C: استاد نیک پور

چهارشنبه 

27/11/95

 20-10 

کد D: استاد نیک پور

یکشنبه

17/11/95

20-10

4

استعداد

کد A: استاد وکیلی

شنبه 

30/11/95

 20-10 

کد B: استاد قوی پنجه

شنبه 

23/11/95

 20-10 

کد C: استاد قوی پنجه

یکشنبه 

01/12/95

 20-10 

5

روانشناسی کودکان استثنائی

استاد محمدی

سه شنبه

26/11/95

 20-10 

 

 

 
   
 

 

ورود به سامانه