دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 93

دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴
0
برنامه کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 93
شروع ثبت نام کلاس های نکته و تست ارشد آزاد

 

برنامه کلاس های نکته و تست کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

Aکد 

تاریخ روز ساعت درس استاد هزینه
93/2/20 شنبه 14-20 تربیتی محمدی 50 هزار تومان
93/2/21 یکشنبه 14-20 شخصیت محمدی 50 هزار تومان
93/2/23 سه شنبه 8-14 مرضی محمدی 50 هزار تومان
93/2/23 سه شنبه 14-20 فیزیولوژی پیری 50 هزار تومان
93/2/25 پنج شنبه 8-14 رشد محمدی 50 هزار تومان
93/2/25 پنج شنبه 14-20 علم النفس محمدی 50 هزار تومان
93/2/26 جمعه 14-20 زبان ترکاشوند 50 هزار تومان
93/3/1 پنج شنبه 8-14 آمار حبیبی 50 هزار تومان
93/3/1 پنج شنبه 14-20 عمومی محمدی 50 هزار تومان
93/3/2 جمعه 14-20 روانسنجی   50 هزار تومان

 

برنامه کلاس های نکته و تست کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کد B 

تاریخ روز ساعت درس استاد هزینه
93/2/23 سه شنبه 8-14 فیزیولوژی پیری 50 هزار تومان
93/2/23 سه شنبه 14-20 مرضی محمدی 50 هزار تومان
93/2/25 پنج شنبه 8-14 علم النفس محمدی 50 هزار تومان
93/2/25 پنج شنبه 14-20 رشد محمدی 50 هزار تومان
93/2/26 جمعه 8-14 زبان ترکاشوند 50 هزار تومان
93/2/26 جمعه 14-20 تربیتی محمدی 50 هزار تومان
93/3/1 پنج شنبه 8-14 شخصیت محمدی 50 هزار تومان
93/3/1 پنج شنبه 14-20 آمار حبیبی 50 هزار تومان
93/3/2 جمعه 8-14 روانسنجی   50 هزار تومان
93/3/2 جمعه 14-20 عمومی محمدی 50 هزار تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سامانه