دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کلاس نکته و تست کارشناسی ارشد روانشناسی 92

 

برنامه کلاس های نکته و تست (ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی سراسری)

هزینه

ساعت

روز

تاریخ

درس

استاد

50 هزار تومان

14-20

چهارشنبه

92/11/2

بالینی

محمدی

50 هزار تومان

8-14

پنج شنبه

92/11/3

رشد

محمدی

50 هزار تومان

14-20

پنج شنبه

92/11/3

عمومی

رحیمی

50 هزار تومان

8-14

جمعه

92/11/4

زبان

ترکاشوند

50 هزار تومان

14-20

جمعه

92/11/4

علم النفس

محمدی

50 هزار تومان

14-20

چهارشنبه

92/11/9

مرضی

محمدی

50 هزار تومان

14-20

پنج شنبه

92/11/10

فیزیولوژی

پیری

50 هزار تومان

8-14

جمعه

92/11/11

آمار

حبیبی

50 هزار تومان

14-20

جمعه

92/11/11

تربیتی

رحیمی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ورود به سامانه