دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

انتخاب رشته کارشناسی ارشد

تمدید مجدد مهلت ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد و ادامه انتخاب رشته از امروز 

ورود به سامانه