دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور ارشد روانشناسی _ منابع کنکور ارشد روانشناسی 98

منابع کنکور ارشد روانشناسی 98

متون روانشناسی

متون روانشناسی – سید محمدی

متون روانشناسی – کیانوش هاشمیان

علم النفس

علم النفس – دکتر احدی

علم النفس – عثمان نجاتی

علم النفس – کج باف

شخصیت از دیدگاه دانشمندان اسلامی – دکتر احمدی

آمار و روش تحقیق

آمار و روش تحقیق – دلاور

آمار و روش تحقیق – هومن

آمار و روش تحقیق – سرمد

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

آسیب شناسی روانی DSM5 – دکتر گنجی

آسیب شناسی روانی DSM5 – هالجین

آسیب شناسی روانی DSM5 – بارلو

روانشناسی کودکان استثنایی – دکتر میلانی فر

روانشناسی کودکان استثنایی – دکتر گنجی

روانشناسی رشد

نظریه های رشد – خوئی نژاد

روانشناسی ژنتیک – دکتر منصور

روانشناسی رشد – لورا برگ

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی – هیلگارد

روانشناسی عمومی – دکتر گنجی

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

روانشناسی فیزیولوژک – خداپناهی

روانشناسی فیزیولوژیک – کارلسون

انگیزش و هیجان – خداپناهی

انگیزش و هیجان – مارشال ریو

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی نوین – دکتر علی اکبر سیف

روانشناسی تربیتی – اسلاوین

روانشناسی تربیتی – پروین کدیور

آموزش و پرورش و کودکان استثنایی

روانشناسی پرورشی کودکان استثنایی – هالاهان، کافمن

 روانشناسی پرورشی کودکان استثنایی – میلانی فر

روانشناسی پرورشی کودکان استثنایی – سیف نراقی

بالینی

روانشناسی بالینی – فیرس – مهرداد فیروز بخت

نظریه های روان درمانی – کرمی – سید محمدی

 
ورود به سامانه