دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

جایگاه آزمون بر اساس نظریه جوهری برای موفقیت در کنکور

جایگاه آزمون بر اساس نظریه جوهری برای موفقیت در کنکور

یکی از الگوهای بسیار جالب در نمایش دادن سطوح آگاهی رفتار هر شخص پنجره‌ی جوهری است. این نام از ابتدای اسامی دو روانشناس جوزف لوفت و هری اینگهام که این مدل را طراحی کرده اند، گرفته شده است.

این پنجره چهار خانه دارد. هر خانه مشخص کننده ویژگی‌هایی از رفتار هر شخص است که:

1-    برای خودش و دیگری شناخته شده است. (ناحیه‌ی آزاد)

2-    برای خودش شناخته شده ولی برای دیگری ناشناخته است. (ناحیه‌ی پنهان)

3-    برای خودش ناشناخته ولی برای دیگری شناخته شده است. (ناحیه‌ی ‌کور)

4-    برای خودش و دیگری ناشناخته است. (ناحیه‌ی تاریک)

در این پنجره هر قدر ناحیه‌ی آزاد، گسترده‌تر شود، توان برقراری ارتباط بیشتر شده و انعطاف آنها به سمت بهینه شدن وسیع‌تر می شود زیرا ناحیه‌ی آزاد برای هر دو طرف شناخته شده است و امکان بروز سوء برداشت و سوء تفاهم در مورد این ویژگی ها ضعیف است. اما راه‌های افزایش ناحیه‌ی آزاد بری هر نفر نسبت به دیگری، همان راه‌های کاهش سه ناحیه‌ی دیگر است. در اینجا دیگری می‌تواند هر کسی باشد مثلاً دوستان، مادر، پدر،مشاور و ...

راه اول «افشا»

برای کاهش ناحیه‌ی پنهان (اطلاعاتی از هر فرد که خودش می داند ولی دیگری نمی داند) و به تبع آن افزایش ناحیه‌ی آزاد از این راه استفاده می‌شود.

مثلاً در گفتگوی دانش‌پذیر با مشاور، هر چه دانش‌پذیر درباره‌ی اطلاعات تحصیلی خود بیشتر توضیح دهد و آنها را برای مشاور افشا کند، ویژگی‌ها را از ناحیه پنهان به ناحیه‌ی آزاد انتقال داده است.

راه دوم «خودنگاری»

برای کاهش ناحیه تاریک (اطلاعاتی از هر فرد که نه خودش می داند و نه دیگری) و به تبع آن افزایش ناحیه‌ی آزاد از این راه استفاده می‌شود. مثل ثبت ساعات مطالعه

مصداق تحصیلی آن در ، آزمون  است. دانش‌پذیران در موسسه نگاره هر ماه یک بار از وضعیت مطالعه خود برای کنکور آگاه می‌شوند این دو مصداق در راهکار بعدی ابزار بازخورد نام می‌گیرند.

راه سوم «بازخورد»

برای کاهش ناحیه کور (اطلاعاتی از هر فرد که خودش نمی داند ولی دیگری می داند) و به تبع آن افزایش ناحیه‌ی آزاد از این راه استفاده می‌شود.

بازخورد پس از مشاهده رفتار هر فرد توسط دیگری به فرد ارائه می‌شود مثلاً بازخوردی که مشاور به رفتار دانشپذیر در جلسه آزمون می‌دهد به کاهش ناحیه کور می انجامد. همچنین ابزار هایی برای بازخورد وجود دارد که مهمترین آنها کارنامه‌ی آزمون است. مطمئناً مشاور با داشتن این ابزار وجوهی از ویژگی‌های دانشپذیر را کشف می‌کنند که محصول ابزار و نظر کارشناسانه اوست و منجر به بهبود وضعیت مطالعه و برنامه ریزی دانشپذیر می‌شود.

دپارتمان استاد محمدی

آزمونهای آزمایشی دکتری مجموعه روانشناسی، مشاوره، روانشناسی تربیتی و روانشناسی کودکان استثنایی

@phdpsychoo

22253509 

ورود به سامانه