دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

جدول ظرفیت های انتخاب رشته کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره 98

ظرفیت ها

روزانه بالینی

روزانه سلامت

روزانه عمومی

روزانه صنعتی سازمانی اهواز

خوارزمی

 4

تهران

3

اصفهان

6

اهواز

6

شاهد

4

بهشتی

3

الزهرا

6

 

بهشتی

3

 

 

همدان

4

 

شیراز

9

 

 

تبریز

6

 

علامه

4

 

 

تربیت مدرس

4

 

تبریز

6

 

 

تهران

2

 

 

 

 

 

بوشهر

2

 

 

 

 

 

خوارزمی

4

 

 

 

 

 

کرمانشاه

2

 

 

 

 

 

سمنان

4

 

 

 

 

 

کرمان

4

 

 

 

 

 

بهشتی

3

 

 

 

 

 

اهواز

10

 

 

 

 

 

علامه

5

 

 

 

 

 

فردوسی

4

 

 

 

 

 

گیلان

4

 

 

 

 

 

لرستان

7

 

 

 

 

 

اردبیل

8

 

 

 

شبانه بالینی

شبانه سلامت

شبانه عمومی

پیام نور

غیرانتفاعی

پردیس عمومی

پردیس بالینی

بهشتی

1

تهران

2

اصفهان

2

تهران

5

عمومی علم و فرهنگ

7

تبریز

4

خوارزمی

4

تبریز

4

بهشتی

1

الزهرا

1

 

 

بالینی علم و فرهنگ

7

خوارزمی

4

شاهد

4

 

 

 

 

تبریز

4

 

 

 

 

سمنان

1

بهشتی

1

 

 

 

 

تهران

2

 

 

 

 

علامه

9

شیراز

9

 

 

 

 

سمنان

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرمان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهشتی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فردوسی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلان

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سامانه