دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آموزش و جذب تربیت مربی و مشاوره تحصیلی - کنکور دکتری روانشناسی

دوره جامع آموزش و جذب تربیت مربی و مشاوره تحصیلی 

ورود به سامانه