دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور دکتری روانشناسی_مصاحبه کنکور دکتری روانشناسی

مصاحبه کنکور دکتری روانشناسی:

در مصاحبه های کنکور دکتری روانشناسی 98 ،۴۰ درصد نمره به سوابق پژوهشی، ۳۰ درصد به سوابق آموزشی و ۳۰ درصد نیز به ارزیابی های جلسه مصاحبه اختصاص دارد. دانشگاه ها موظف هستند نمره معرفی شدگان به مصاحبه دکتری را بر اساس جداول زیر تعیین کنند و نمره تعیین شده  را به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند.

جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی - جدول امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری روانشناسی

ورود به سامانه