دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مجموعه تست های کنکور دکتری روانشناسی همراه با پاسخ تشریحی

مجموعه تست های کنکور دکتری روانشناسی همراه با پاسخ تشریحی 

ویژه کنکور دکتری روانشناسی 

تلفن 

02122253509

مجموعه تست های کنکور دکتری روانشناسی آماده می باشد 

ورود به سامانه