دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور دکتری روانشناسی - نکنه درس نوروسایکولوژی - کنکور دکتری روانشناسی

نکته درس آسیب شناسی روانی - کنکور دکتری روانشناسی 

فروید عقیده داشت که علت سایکوز بازگشت به یکی از مراحل پنجگانه رشد روانی جنسی است که باعث می شود فرد بیش از حد به خودش فکر کند و فکر و ذکرش خودش باشد. اصطلاح روانکاوی برای این پدیده بازگشت به مرحله خودشیفتگی اولیه است.
 

ورود به سامانه