دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

نکته درس شخصیت - کنکور دکتری روانشناسی

نکته درس شخصیت - کنکور دکتری روانشناسی


کتل معتقد است که صفات پویشی علت اصلی رفتار هستند. کتل صفات پویشی را نیروی انگیزشی رفتار می داند و شامل ارگ ها (انگیزه های فطری)، صفات پویشی اکتسابی (احساسات) و نگرش ها (بازخوردها) می شوند. کتل ارگ را به جای مفهوم غریزه، سایق ها و انگیزه های فطری به کار می برد یعنی آمادگی ذاتی. ارگ منبع ذاتی انرژی و انگیزش کل رفتار است.
 

ورود به سامانه