دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور دکتری روانشناسی سلامت

کنکور دکتری روانشناسی سلامت

رشته روانشناسی سلامت از دهۀ 1970 هویت پیدا کرد و هدف آن این است که با مداخلات روانشناختی در بیماریهای جسمی و در بحرانهای اجتماعی به بهبود سطح سلامت جسمی و ارتقای کیفیت زندگی افراد و درنهایت جامعه کند. روانشناسی سلامت یک حوزۀ بین رشتهای است که با بهرهگیری از علوم پزشکی، روانشناسی، علوم رفتاری و جامعه شناسی براساس یک مدل زیستی-روانی-اجتماعی به بازگشت سلامت به بیماران، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد کمک میکند. دانش آموختگان این رشته به عنوان یکی از اعضای تیم درمان به پزشک معالج مشاوره میدهند و در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی مشارکت میکنند. این دانشآموختگان در تیم پزشکی زیر نظر متخصصین علوم پزشکی به مطالعه جنبههای روانشناختی بیماریها میپردازند. تفاوت این رشته با روانشناسی بالینی این است که در روانشناسی بالینی تمرکز بیشتر بر بهبود بیماران روانپزشکی است اما روانشناسان سلامت با به کارگیری مداخلات روانشناختی به بهبود بیماریهای جسمی افراد کمک میکنند.

حوزۀ روانشناسی سلامت

حوزۀ روانشناسی سلامت بر ارتقای سلامت و همچنین پیشگیری و درمان بیماریها تمرکز میکند. روانشناسان سلامت بر نحوۀ واکنش افراد به یک بیماری، مقابله با آن و بهبود تمرکز میکنند. همچنین تلاش برای ارتقای سیستمهای مراقبت سلامتی به عهدۀ روانشناسان سلامت است. تمرکز روانشناسان سلامت بر فهم بهتر بیماری و سلامت، مطالعۀ عوامل روانشناختی مؤثر بر بیماریها و اثرگذاری بر سیستمهای مراقبت سلامتی است. آموزش و پژوهش در حوزههای کاهش استرس، مدیریت وزن، ترک سیگار، تغذیه، ترک اعتیاد، کاهش خطر رفتارهای جنسی، مراقبت بیمارستانی و مشاوره سوگ برای بیماران در انتهای زندگی در حوزۀ فعالیتهای روانشناسان سلامت قرار میگیرد.

روانشناسی سلامت

رشته روانشناسی سلامت از دهۀ 1970 هویت پیدا کرد و هدف آن این است که با مداخلات روانشناختی در بیماریهای جسمی و در بحرانهای اجتماعی به بهبود سطح سلامت جسمی و ارتقای کیفیت زندگی افراد و درنهایت جامعه کند. روانشناسی سلامت یک حوزۀ بین رشتهای است که با بهرهگیری از علوم پزشکی، روانشناسی، علوم رفتاری و جامعه شناسی براساس یک مدل زیستی-روانی-اجتماعی به بازگشت سلامت به بیماران، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد کمک میکند. دانش آموختگان این رشته به عنوان یکی از اعضای تیم درمان به پزشک معالج مشاوره میدهند و در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی مشارکت میکنند. این دانشآموختگان در تیم پزشکی زیر نظر متخصصین علوم پزشکی به مطالعه جنبههای روانشناختی بیماریها میپردازند. تفاوت این رشته با روانشناسی بالینی این است که در روانشناسی بالینی تمرکز بیشتر بر بهبود بیماران روانپزشکی است اما روانشناسان سلامت با به کارگیری مداخلات روانشناختی به بهبود بیماریهای جسمی افراد کمک میکنند.

حوزۀ روانشناسی سلامت

حوزۀ روانشناسی سلامت بر ارتقای سلامت و همچنین پیشگیری و درمان بیماریها تمرکز میکند. روانشناسان سلامت بر نحوۀ واکنش افراد به یک بیماری، مقابله با آن و بهبود تمرکز میکنند. همچنین تلاش برای ارتقای سیستمهای مراقبت سلامتی به عهدۀ روانشناسان سلامت است. تمرکز روانشناسان سلامت بر فهم بهتر بیماری و سلامت، مطالعۀ عوامل روانشناختی مؤثر بر بیماریها و اثرگذاری بر سیستمهای مراقبت سلامتی است. آموزش و پژوهش در حوزههای کاهش استرس، مدیریت وزن، ترک سیگار، تغذیه، ترک اعتیاد، کاهش خطر رفتارهای جنسی، مراقبت بیمارستانی و مشاوره سوگ برای بیماران در انتهای زندگی در حوزۀ فعالیتهای روانشناسان سلامت قرار میگیرد.

ورود به سامانه