دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور دکتری روانشناسی - نکنه درس نوروسایکولوژی - کنکور دکتری روانشناسی

کنکور دکتری روانشناسی - نکنه درس نوروسایکولوژی - کنکور دکتری روانشناسی 


هیپوتالاموس و آمیگدال در رفتار پرخاشگری نقش زیادی دارند. مطالعات اولیه نشان داد که تحریک هیپوتالاموس و آمیگدال باعث ایجاد خشم ساختگی می شود. مطالعات بعدی نشان داد که تحریک نواحی متفاوت هیپوتالاموس و آمیگدال الگوهای مختلفی از خشم را ایجاد می نماید.
 

ورود به سامانه