دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسی   لغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسیلغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسی
توضیحات

 

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسی

 

تعادل زیستی

Homeostasis

انسانگرایی

Humanism

نهاد

Id

زایندگی در مقابل حقارت

Industry versus inferiority

آغاز و شروع کردن

Initiate

جالب ،جذاب

Interesting

تفسیر

Interpration

مداخله

Intervention

ناتوانی یادگیری

Learning disability

نگهداشتن

Maintenance

مدیریت

Management

رسش ،پختگی

Maturation

میانگین

Mean

اندازه گیری

Measure

میانه

Median

بخاطر بسپاری

Memorize

نقشه ذهنی

Mental map

انگیزش

Motivation

گاهگاهی

Occasional

دهانی

Oral

دلپذیر

Permissive

شخصیت

Personality

آلتی

Phallic

اشعار

Poems

پسخوراند مثبت

Positive feedback

مقدمه ،صغری و کبری

Premise

حل مساله

Problem solving

فرایند

Process

برون فکنی

Projection

روان تحلیل گری

Psychoanalysis

روان جنسی

Psychosexual

بلوغ

Puberty

پرسشنامه

Questionnaire

دامنه تغییرات

Range

دلیل تراشی

Rationalization

واکنش سازی،واکنش وارونه

Reaction formation

توصیه ،پیشنهاد

Recommend

سرکوبی

Repression

بازگویی

Restatement

ترسیدن

Scared

ادراک از خود-ادراک خویشتن

Self-perception

تصویر خود

Self-picture

احساس

Sensation

تولید مثل جنسی

Sexual reproduction

هراس اجتماعی

Social phobia

آرام کردن

Softening

تعادل پایدار

Stable equilibrium

ساخت گرایی

Structuralism

خلاصه ،مختصر

Summury

فرامن ،فراخود

Superego

برهان ،قیاس

Syllogism

تنیدگی ،تنش

Tense

ناراحت

Unease

آرام

Unworried

جنبش داوطلبانه

Voluntary movement

کامروائی

Wish fulfillment

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه