دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی (4)

لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی (4)   لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی (4)لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی (4)
توضیحات

 

 لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی

 

 

درست

Accurate

کلمات اول یک مفهوم

Acronym

اختلال نقصان توجه

ADD

اختلال بیش فعالی همراه با نقصان توجه

ADHD

ناظر

Administer

واکنش وارونه

Adverse reaction

مقدار

Amount

ارزشیابی

Assessment

تلاشها

Attempts

توجه

Attention

میانگین ،متوسط

Average

شرطی سازی اجتنابی

Avoidance conditioning

اختلال رفتاری

Behavior disorder

کنترل مثانه

Bladder control

حرکات اقماء واحشاء

 Bowel movements

موارد

Cases

گرایش مرکزی

Central tendency

وضعیت،شرایط

Condition

اختلال سلوک

Conduct disorder

اعتماد

Confidence

ثبات

Consistency

مقابله،رویارویی

Cope

مقاله با

Coping with

محاکم قضایی

Courts

هنجارهای فرهنگی

Cultural norms

شفاء بهبودی

Cure

برنامه درسی

Curriculum

تصمیمات

Decisions

سنجش،مشورت کردن

Delibrate

نشان دادن،اثبات کردن

Demonstrate

انحراف

Deviance

تشخیص

Diagnostic

رژیم غذایی

Diet

ناتوانیها

Disabilities

حواسپرت-گیج

District

توزیع

Disturibution

جدایی-طلاق

Divorce

چهارمین راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی

DSM-IV

اقتصادی

Economic

حذف کردن

Eliminate

تاکید کردن

Emphasizing

آموزش دادن

Enlightened

بی اختیاری ادرار

Enuretic

ماهیت رویدادی

Episodic nature

اجرا کردن،نشان دادن

Exert

 

 

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه